ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (Угода, Terms and Conditions) ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Яремко Богдан Іванович ІПН 3060020094, (надалі – «Виконавець»), пропонує, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, необмеженому колу осіб (надалі за текстом – «Клієнту») укласти договір про продаж товарів та надання послуг (надалі – «Договір») на нижченаведених умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.   Публічна оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір на визначених умовах.

1.2.   Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://legioner.te.ua, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

1.3.   .Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, даного Договору.

Акцепт може бути здійснений одним із способів:

- заповнення, підписання та передача Клієнтом Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

- перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати за відповідні послуги.

1.4.   «Сертифікат» – послуга вибрана Клієнтом, яка виражена у матеріальному носії, який підтверджує наявність права вимоги його власника (Клієнта) до Продавця надати йому визначену цим матеріальним носієм послугу (матеріальне або нематеріальне благо) на індивідуальне замовлення Клієнта

1.5.   «Послуга» – обрана клієнтом на сайті Виконавцяhttp://www.legioner.te.ua/ послуга.

 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.   Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та електронним договором (разом із акцептом Клієнта у порядку визначеному цим Договором) в розумінні ст. 3 ЗУ «Про електронну комерцію» і є укладеним між Виконавцем та Клієнтом в момент здійснення Клієнтом Замовлення.

2.2.   Клієнт придбаваючи Сертифікат цим самим стверджує, що дає повну згоду на виконання умов цього Договору, що умови цього Договору для нього є прийнятними, такими що не вводять в оману, цим Договором Сторони досягають всіх істотних умов надання та отримання послуг за цим Договором.

2.3.   Клієнт Сертифікату підтверджує, що погоджується та приєднується до умов цього Договору безумовно та в цілому.

2.4.   Клієнт придбаваючи Сертифікат цим самим підтверджує неможливість внесення змін та/або доповнень до цього Договору за ініціативи Клієнта.

2.5.   У разі необхідності укладання письмового договору на вимогу Клієнта, такий договір буде укладено на умовах цього Договору.

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.   В порядку та на умовах визначених Договором, Виконавець зобов’язується передати у власність Клієнта Сертифікат та надати послуги згідно Сертифіката, а Клієнт зобов'язується сплатити вартість Сертифікату та прийняти Сертифікат у власність згідно з умовами цього Договору.

3.2.   Повний перелік послуг у відповідних підкатегоріях розміщений на офіційному сайті Виконавця http://www.legioner.te.ua/ і час від часу підлягатиме перегляду в односторонньому порядку Виконавцем без будь-яких додаткових погоджень з боку Клієнта.

3.3.   Останнім днем строку дії відповідного Сертифікату є дата, вказана у комплекті (Сертифікаті або інструкції до нього). Після закінчення строку дії Сертифікату, останній втрачає свою дійсність, а його Клієнт – втрачає право вимоги. У такому разі, вартість Сертифіката Клієнту, який його придбав або отримав у подарунок, не відшкодовується (не повертається).

3.4.   Якщо Клієнт бажає продовжити строк дії Сертифікату він повинен попередити про це Виконавця за 72 год. до дати закінчення дії такого Сертифікату та доплатити різницю актуальної на цей час ціни, що вказана на сайті Виконавця.

 4. ЦІНА СЕРТИФІКАТУ ТА РОЗРАХУНКИ

4.1.   Ціна Сертифікату визначається вартістю послуги, яка обрана Клієнтом у відповідній категорії, яка оприлюднена на сайті Виконавця.

4.2.   Сума, сплачена Клієнтом за придбання, є повною оплатою вартості такого Сертифікату, не вважається засобом забезпечення виконання зобов’язань, та не підлягає поверненню, крім випадків передбачених цим Договором та пунктами 9.2 та 9.3.

4.3.   Придбаваючи Сертифікат, Клієнт має здійснити оплату у розмірі номіналу Сертифікату - шляхом безготівкового або готівкого розрахунку на користь Виконавця;

4.4.   Всі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні.

4.5.   Виконавець має право проводити акції. Термін/строк дії та умови проведення кожної окремої акції оприлюднюються на сайті Виконавця.

4.6.   Сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти, а кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не підлягають поверненню, крім випадків передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору та пунктами 9.2 та 9.3.

 5. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ СЕРТИФІКАТУ-ВРАЖЕННЯ

5.1.   Замовлення Сертифікату можливе засобами дистанційного зв’язку або безпосередньо у точці видачі Сертифікатів, що зазначена на сайті Виконавця або повідомлена Замовнику засобами зв’язку.

5.2.   Замовлення на придбання Сертифікату (або надалі за текстом «Замовлення»), що надане Клієнтом Виконавцю засобами дистанційного зв’язку або безпосередньо у точці видачі Сертифікатів вважається безумовним акцептом цього Договору.

5.3.   Для замовлення Сертифікату Клієнт через програмне забезпечення сайту Виконавцяhttp://www.legioner.te.ua/ :

- обирає сертифікат на необхідну суму, на гру в пейнтбол;
- здійснює оплату он-лайн банківською картою або готівкою;
- виходить на зв'язок, для уточнення деталей доставки сертифікату.

5.4.   Клієнт несе відповідальність за правильність наданої ним Виконавцю інформації в замовленні.

5.5.   Після здійснення замовлення, з Клієнтом зв’язується менеджер Виконавця для отримання додаткового підтвердження замовлення, деталізації необхідної інформації та погодження строку/терміну доставки.

5.6.   Сформоване та деталізоване замовлення надсилається Клієнту засобами дистанційного зв’язку після здійснення ним повної оплати.

 6. ДОСТАВКА СЕРТИФІКАТУ

6.1.   Доставка Сертифікату здійснюється в один із способів на вибір Клієнта:

-        самовивіз, при зустрічі;

-        кур’єрською службою;

-        поштовим відправленням на вказане у замовленні відділення;

-        електронним відправленням на адресу електронної пошти Клієнта;

6.2.   У разі виникнення обставин, які унеможливлюють належну доставку способом, обраним Клієнтом, Виконавець має право в односторонньому порядку змінити спосіб доставки на інший, повідомивши про це Клієнта засобами дистанційного зв’язку.

6.3.   Всі витрати, пов’язані із транспортуванням Сертифікату до Клієнта несе Клієнт.

6.4.   Незалежно від обраного Клієнтом способу доставка Сертифікату право власності на Сертифікат та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікату, переходить від Виконавця до Клієнта з моменту передачі Сертифікату Клієнту (у випадку самовивозу), кур’єрській службі або у відповідне відділення оператора поштового зв’язку.

6.5.   У випадку виявлення явних недоліків у кількості та невірно вказаної підкатегорії Сертифіката, Клієнт має право відмовитись від приймання Сертифікату- у частині, що не відповідає замовленій кількості/категорії (підкатегорії) вражень/номіналу та надати Виконавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомлення про недоліки, що виключають приймання Сертифіката. У повідомленні про недоліки, що виключають приймання Сертифіката, Клієнт повинен вказати: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце складання повідомлення; описати недоліки, що виключають приймання Сертифікату.

6.6.   Виконавець, протягом 2 (двох) робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, приймає рішення у вигляді:

-        врегулювання за домовленістю з Клієнтом ситуації, яка виникла у зв’язку із недоліками кількості/номіналу/категорії (підкатегорії) вражень та у найбільш оперативний строк шляхом доставки необхідної кількості Сертифікатів, яких не вистачає, або заміни на Сертифікат з правильним номіналом та/або категорією (підкатегорією) послуг;

-        у разі, якщо вирішення ситуації займає таку кількість часу, що Виконавець не в змозі в актуальні для Клієнта строки/терміни вирішити ситуацію, Клієнт має право відмовитися від всього замовлення або його частини та отримати назад сплачені кошти за придбання Сертифікатів. Повернення Сертифікатів здійснюється за рахунок Клієнта.

6.7.   Доставка Сертифікатів, за результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному поряду, встановленому цим Договором.

6.8.   У випадку неприйняття Сертифікату та неповідомлення Виконавця про недоліки, що виключають приймання Сертифікату протягом строку визначеного п. 6.5. Договору, Сертифікат є прийнятим у належній кількості, належного номіналу та відповідної категорії (підкатегорії) послуги Клієнтом, у зв’язку з чим Клієнт визнає належне виконання зобов’язань Виконавця за Договором.

 7. ВИКОНАННЯ СЕРТИФІКАТУ

7.1.   У Сертифікаті міститься інформація щодо строку дії, а також вся необхідна інформація та дії, які необхідно вчинити Клієнту для активації Сертифікату.

7.2.   Для активації Сертифікату Клієнт, у період строку його дії, телефонує на номер телефону, що вказаний у Сертифікаті.

7.3.   Для узгодження конкретної дати та часу споживання Клієнтом послуги, Клієнт зв’язується з Виконавцем за номером телефону мобільного зв’язку, що вказаний у Сертифікаті або шляхом надсилання електронних повідомлень.

7.4.   Виконавець, у розумний строк, від дня погодження з Клієнтом бажаного часу, дати, отримання послуги погоджує (бронює) дату, час споживання Клієнтом послуги, та за номером телефону мобільного зв’язку або електронної пошти, вказаного Клієнтом, направляє підтвердження узгоджених часу, дати, супутньої інформації щодо отримання послуги.

7.5.   Про зміну узгодженої дати споживання послуги Клієнт зобов’язаний повідомити Виконавця за 72 год. до настання дати, яка попередньо узгоджувалася. У випадку порушення Клієнтом зазначеного строку, дата споживання послуги не змінюється, а зобов’язання Виконавця вважаються виконаними належним чином.

7.6.   Послуги, які можуть залежати від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів, що впливають на можливість та/або якість їх надання, погоджуються (бронюються) у сприятливий день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів, які впливають на можливість та/або якість послуг у погоджений (заброньований) день, запланована послуга скасовується. У такому випадку визначається інший найближчий сприятливий день для надання послуг.

7.7.   Для споживання послуги, Клієнт зобов’язаний надати Виконавцю підтвердження на отримання послуги від Виконавця та прибути у відповідну дату, час і місце отримання послуги, яке погоджене Клієнтом. Клієнт несе повну відповідальність за свої дії, зроблені ним під час реалізації Сертифіката, в тому числі за дії, що призвели до завдання шкоди здоров'ю.
Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам, шляхом псування їх обладнання чи іншого майна, в тому числі з необережності.

7.8.   Клієнт має право змінити обрану послугу в межах строку дії Сертифікату попередивши Виконавця про таку зміну не пізніше ніж за 72 (сімдесят дві) години або в інший, раніше обумовлений термін. Заміна та вибір іншої конкретної послуги може бути здійснена в межах номіналу послуги. Якщо вартість послуги, яку бажає змінити Клієнт більша, ніж та, що вказана у Сертифікаті, Клієнт зобов’язаний здійснити доплату різниці вартості. Якщо вартість послуги, яку бажає змінити Клієнт менша, ніж та, що вказана у Сертифікаті, різниця вартості Клієнту не повертається. Також, у випадку зміни Партнером Виконавця вартості послуги та відмови від надання послуг за ціною, що діяла на момент покупки Сертифікату, Клієнт доплачує різницю вартості. Кожного разу заміна та вибір іншої конкретної послуги здійснюватиметься через засоби зв’язку Виконавця (в залежності від регіону), що вказані на сайті http://www.legioner.te.ua .

7.9.   Сертифікат не може бути використаний частково та/або послуга не може бути розділена на частини.

7.10.       Клієнт має право передати Сертифікат третім особам з окремим погодженням такої передачі з Виконавцем та зазначенням персональних даних такої особи для її ідентифікації.

7.11.       Сертифікат не може бути використаний на інших умовах, ніж ті, що визначені Договором.

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1.   Виконавець відповідає за якість послуг, що були надані Сертифікатом. Приймання, розгляд та/або задоволення скарг, претензій, вимог за послугами, отриманих із використанням Сертифікату, здійснюється Виконавцем у загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

8.2.   Порушенням Договору Виконавцем є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.3.   У випадку істотного порушення Виконавцем зобов’язань за Договором, які призвели до неможливості використання Сертифікату протягом строку його дії, Виконавець зобов’язаний, за згодою Клієнта, змінити вказану у Сертифікаті послугу на будь яку іншу, що відповідає номіналу вартості Сертифіката або компенсувати вартість Сертифіката шляхом перерахування оплачених коштів на банківську картку Клієнта, реквізити якої вказуються у заяві Клієнта.

8.4.   Не вважається порушенням, у тому числі істотним порушенням, умов цього Договору дії та/або бездіяльність Виконавця, якщо вони викликані випадком та/або обставинами непереборної сили.

 9. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1.   Виконавець гарантує, що право вимоги щодо якого може бути здійснена активація Сертифікату належить та/або буде належати йому у майбутньому на праві власності, не перебуває та не перебуватиме під забороною відчуження, арештом, не є та не буде предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь- якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є та не буде предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

9.2.   Клієнт-фізична особа (споживач) має право протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Сертифікату, вимагати повернення сплачених коштів (розірвання Договору). При цьому, Сертифікат в цілому та його наповнення мають повністю зберегти свій товарний вигляд. Повернення сплачених коштів обумовлених даним пунктом Договору, здійснюється Виконавцем після встановлення факту збереження товарного вигляду на реквізити картки, вказаної Клієнтом.

9.3. Повернення Сертифікату на користь Виконавця здійснюється за рахунок Виконавця, зручним способом на вибір:

- особиста зустріч;

- кур'єрською службою;

- поштовим відправленням на вказане в замовленні відділення;

9.4.   Втрата товарного вигляду Сертифікатом є підставою для відмови від повернення сплачених грошових коштів.

9.5.   Для цілей цього Договору під «втратою товарного вигляду» розуміється, у тому числі, але не виключно: розриви та пошкодження; плями та подряпини на Сертифікаті.

9.6.   Виконавець приймає та розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем зобов’язань за Договором за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені на сайті http://www.legioner.te.ua/.

 10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1.       Виконавець звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили та/або випадку, визначених у цьому Договорі. При цьому, обставини непереборної сили мають безпосередньо впливати на неможливість виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором. Достатнім доказом дії таких обставин та строку їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженим органом влади України.

10.2.       Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього, щодо Виконавця , характеру, які виникають без вини Виконавця, поза його волею або всупереч волі чи бажанню Виконавця, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Виконавцем цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, технічні збої (дефекти) роботи сайту Виконавця http://www.legioner.te.ua/, які не можливо було передбачити та/або уникнути з огляду на те, що будь-яке програмне забезпечення може мати такі збої (дефекти).

10.3.       Якщо обставини непереборної сили та/або їх наслідки та/або випадок та/або його наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше трьох місяців.

 11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1.       Персональними даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу Клієнта , зокрема: ім’я, прізвище та по батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження та інші дані про особу, які були отримані Виконавцем у зв’язку з виконанням цього Договору (надалі – «персональні дані»).

11.2.       Під обробкою персональних даних для цілей цього Договору використовується значення, наведене у Законі України «Про захист персональних даних».

11.3.       Виконавець зобов’язується обробляти персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що, зокрема, випливають з цього Договору, інших договорів укладених з метою належного виконання цього Договору та/або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного законодавства України.

11.4.       Клієнт уповноважує Виконавця шляхом добровільного волевиявлення, що полягає у загальному акцепті цього Договору в цілому, на передачу та наступну обробку свої персональних даних Партнеру та/або будь-яким третім особам, якщо це необхідно для належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором, споживання Клієнтом послуги, за умови, що така третя особа-одержувач зобов'язується здійснювати обробку персональних даних на тих самих умовах, що визначені у цьому розділі, та відповідно до чинного законодавства України.

11.5.       Строк зберігання персональних даних становить 3 роки.

 12. ДІЯ ДОГОВОРУ

12.1.       Цей Договір діє з моменту його опублікування на сайті http://www.legioner.te.ua/ і є безстроковим.

12.2.       Виконавець має право припинити дію Договору за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору разом з одночасною публікацією повідомлення про припинення дії Договору. При цьому, Виконавець залишається відповідальним за реалізацію права вимоги Клієнта щодо Сертифіката, строк дії якого не закінчено на момент припинення дії Договору.

12.3.       Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомленні про припинення дії Договору.

12.4.       Зміни у цей Договір, а також зміни до категорій послуг, конкретного переліку послуг в межах кожної окремої підкатегорії, обсягу та вартості послуг, можуть бути внесені Виконавцем, у випадку:

- зміни для Виконавця вартості послуг Партнерів та/або інших умов договору;

- зміни обсягу послуг, які надаються Партнерами;

- в інших випадках.

Зміни та повідомлення Клієнтам про такі зміни, здійснюються шляхом їх публікації на сайті Виконавця http://www.legioner.te.ua/, через внесення змін відносно даних про послуги на сайті, та/або через внесення змін до змісту Договору та/або шляхом викладення Договору у новій редакції.

12.5.       Зміни, що визначені у п. 12.4. Договору, вступають в дію через 1 день з моменту їх публікування на сайті http://www.legioner.te.ua/, якщо інший строк набрання змінами дії прямо не визначений при їх публікації. Зміни до Договору визнаються та приймаються, шляхом здійснення дій спрямованих на придбання Сертифікату, використання та/або активації Сертифікату.

 13. ІНШІ УМОВИ

13.1.       Всі спори та суперечки вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду відповідно до вимог процесуального законодавства України.

13.2.       Всі повідомлення, які надсилаються Виконавцем Клієнту щодо Сертифікату у вигляді sms-повідомлень, засобами програмного забезпечення через сайт Виконавця http://www.legioner.te.ua/, електронною поштою, через додатки соціальних мереж та месенджерів беруться до уваги у разі виникнення непорозумінь, неузгодженостей, конфліктних ситуацій та будуть мати доказову силу, у разі звернення до суду.

13.3.       Клієнт надає свою згоду на використання їх контактних номерів телефонів та/або електронних адрес з метою розсилки рекламних повідомлення, акційних пропозицій тощо.

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Яремко Богдан Іванович 

Адреса зареєстрованого місця проживання: с. Голгоча, Тернопільський р-н., Тернопільська обл.

ІПН 3060020094

МФО 14360570

UA773387830000026000055120879

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Є платником єдиного податку

Тел. 0979791945

Тернопільський спортивно-патріотичний клуб «Легіонер» - створений в 2006 році, для організації змістовного та активного відпочинку.

Ми пропонуємо

  • ·Пейнтбольні ігри в м. Тернополі та області
  • ·Організовуємо та проводимо турніри
  • ·Організовуємо корпоративний відпочинок
  • ·Забезпечуємо виїзною кухнею
  • ·Поєднання пейнтболу з різними видами активного відпочинку та тімбілдингом

phone icon  +38-097-97-91-945

email contact icon  legioner.ternopil@gmail.com

 
Оплата онлайн
 61921fd3b6ccd7d3fb4d67918133d44a